Celovška c. 25, SI-1000 Ljubljana info@rafting-zveza.si 041/757-257

Rafting zveza Slovenije

PROGRAM LICENCIRANJA STROKOVNIH KADROV V RAFTING ZVEZI SLOVENIJE

Za prenos: PROGRAM LICENCIRANJA STROKOVNIH KADROV RZS

 

 

Rafting zveza Slovenije

Celovška c. 25

Sl-1000 Ljubljana

www.rafting-zveza.si

info@rafting-zveza.si

PROGRAM LICENCIRANJA STROKOVNIH KADROV

V RAFTING ZVEZI SLOVENIJE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Licenca OKS je potrdilo o permanentnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je pogoj za opravljanje strokovnega dela v športu.

 

II. KRITERIJI ZA IZDAJO LICENC ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA DELA V ŠPORTU

2. Kriteriji za pridobitev licence za opravljanje strokovnega dela v športu so sledeči:

– področje delovanja strokovnega delavca mora imeti program usposabljanja potrjen s strani SSRSŠ in program licenciranja potrjen s strani OKS;

– strokovni delavec mora imeti ustrezno strokovno usposobljenost ali izobrazbo športne smeri;

– strokovni delavec mora imeti uspešno opravljen licenčni seminar, ki ga v skladu s programom licenciranja pripravijo nosilci usposabljanja potrjeni s strani SSRSŠ oziroma OKS.

– zgornji pogoj ne velja za strokovne delavce v letu pridobitve ustrezne strokovne usposobljenosti ali izobrazbe.

 

III. POSTOPEK DODELJEVANJA LICENC

3. OKS je pristojen za izdajo licenc za strokovne delavce vseh stopenj strokovne usposobljenosti vseh tistih programov, ki jih je potrdil SSRSŠ. OKS izda licenco strokovnemu delavcu na osnovi potrdila o uspešno opravljenem licenčnem seminarju ali na osnovi potrdila o ustrezni usposobljenosti ali izobrazbi v primeru, ki je naveden v četrti alineji 2. točke programa licenciranja strokovnih kadrov v Rafting zvezi Slovenije.

4. Zahteve za izdajo licenc OKS bo Komisija za izobraževanje RZS poslala v obravnavo Odboru za vrhunski šport pri OKS (v nadaljevanju OVŠ) ob koncu vsakega tromesečja.

OKS licenciranje izvaja elektronsko, z uporabo s strani OVŠ verificiranega informacijskega sistema.

5. Strokovnemu delavcu se lahko licenca OKS na predlog s strani SSRSŠ potrjenega nosilca usposabljanja odvzame zaradi kršenja določil ZŠ, moralno-etičnih vrednot ali pravnomočne odločbe o prepovedi opravljanja te dejavnosti.

6. Strokovni delavec se zaradi neizdane oziroma odvzete licence OKS na 1. stopnji lahko pritoži na OVŠ najkasneje v roku enega meseca od zavrnitve zahteve za izdajo licence OKS oziroma odvzema licence, na 2. stopnji pa pritožbe obravnava Izvršni odbor OKS (v nadaljevanju IO OKS). Na sklep IO OKS pritožba ni možna.

IV. VELJAVNOST LICENCE

7. Strokovni delavec, ki uspešno opravi licenčni seminar si s tem zagotovi licenco za opravljanje strokovnega dela na področju raftinga:

– za tekoče koledarsko leto za naziv Vodnik rafta I;

– za tekoče koledarsko leto za naziv Učitelj raftinga II.

Licenca OKS za opravljanje strokovnega dela v športu ima veljavnost eno leto, kot navedeno v 1. in 2. alineji 7. člena tega Pravilnika.

 

V. POTRDILO O LICENCI OKS

8. Za potrjeno licenco OKS velja izpis iz s strani OVŠ verificiranega informacijskega sistema.

Na prošnjo posameznika OKS lahko izda izpis v obliki diplome. Diploma vsebuje navedbo oziroma logotip OKS, navedbo oziroma logotip nosilca usposabljanja in navedbo oziroma logotip sofinancerja programa licenciranja, v kolikor je program sofinanciran, naziv dokumenta »Licenca OKS za opravljanje strokovnega dela v športu«, ime in priimek strokovnega delavca ter datum in kraj njegovega rojstva, naziv in stopnjo usposobljenosti strokovnega delavca, številko licence, obdobje veljavnosti licence, žig OKS, podpis uradnega zastopnika OKS, podpis odgovorne osebe izvajalca programa licenciranja in žig izvajalca programa licenciranja.

V Ljubljani, 21.05.2012

 

Opis nazivov:

1. VODNIK RAFTA I

na podlagi naziva in opravljanja vodenja pridobi licenco za opravljanje strokovnega dela v športu, ki jo podeli Olimpijski komite Slovenije.

Vodnik rafta I, ki hoče aktivno opravljati tovrstno strokovno delo, mora licenco zanj podaljševati vsako leto.

Pogoja za podaljšanje sta:

– aktivno delovanje v preteklem letu, razvidno iz pisnega poročila o delu v preteklem letu oddanega Komisiji za izobraževanje RZS najkasneje do 31. oktobra vsako leto za naslednje koledarsko leto, vključno s potrdilom o opravljenem številu spustov;

– aktivna udeležba na kateremkoli seminarju za vodnike rafta v preteklih 24 mesecih.

2. UČITELJ RAFTINGA II

na podlagi naziva in vodenja skupine pridobi licenco za opravljanje strokovnega dela v športu, ki jo podeli Olimpijski komite Slovenije.

Učitelj raftinga II, ki hoče aktivno opravljati tovrstno strokovno delo, mora licenco zanj podaljševati vsako leto.

Pogoja za podaljšanje sta:

– aktivno delovanje v preteklem letu, razvidno iz pisnega poročila o delu v preteklem letu oddanega Komisiji za izobraževanje RZS najkasneje do 31. oktobra vsako leto za naslednje koledarsko leto, vključno s potrdilom o opravljenem številu spustov in o opravljenem pedagoškem delu;

– aktivna udeležba na kateremkoli seminarju za učitelje v preteklih 24 mesecih.

Leave a Comment